DutchEnglishFrenchGermanSpanish
DutchEnglishFrenchGermanSpanish

Algemene voorwaarden 

1. Definities 

 1.1 ‘Koper’ betekent de persoon die de goederen koopt of ermee instemt om de goederen van de verkoper te kopen.  

1.2 ‘Voorwaarden’ betekent de algemene verkoopvoorwaarden uiteengezet in dit document en eventuele speciale voorwaarden en voorwaarden die schriftelijk door de verkoper zijn overeengekomen.  

1.3 ‘Leveringsdatum’ betekent de door de verkoper opgegeven datum waarop de goederen moeten worden geleverd. 

1.4 ‘Goederen’ betekent de artikelen waarmee de koper akkoord gaat om van de verkoper te kopen.  

1.5 ‘Benoemd Adres’ betekent het adres aangewezen door de koper waaraan de verkoper de goederen zal leveren op de leveringsdatum.  

1.6 ‘Prijs’ betekent de prijs voor de goederen exclusief verzendkosten, verpakking, verzekering en BTW. 

1.7 ‘Verkoper’ betekent HeatMaestro, Penningweg 95B, 1507 DG Zaandam, Nederland. 

2. Voorwaarden  

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten van de goederen van de verkoper met de koper, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, inclusief eventuele berichten of voorwaarden die de koper zou kunnen toepassen onder een orderbevestiging van een bestelling of een vergelijkbaar document.  

2.2 Alle bestellingen van goederen worden beschouwd als een aanbod van de verkoper om goederen te verkopen op grond van deze voorwaarden.  

2.3 Aanvaarding van de levering van de goederen wordt beschouwd als sluitend bewijs van de aanvaarding door de koper van deze voorwaarden.  

2.4 Elke variatie op deze voorwaarden is niet van toepassing, tenzij schriftelijk overeengekomen door de verkoper. 

3. De prijs en betaling  

3.1 De prijs van de goederen is de prijs die vermeld is in de gepubliceerde prijslijst van de verkoper, die geldig is op de datum van levering van de goederen. De prijs is exclusief btw die verschuldigd is tegen het tarief dat geldt op de datum van de btw factuur.  

3.2 De verkoper is niet verplicht de goederen te leveren voordat de koper ervoor heeft betaald, tenzij de verkoper schriftelijk een andere termijn met de koper overeenkomt. Betaling dient te geschieden vóór de leveringsdatum en het tijdstip voor betaling is van essentieel belang. 

3.3 Rente op achterstallige facturen loopt op vanaf de datum waarop de betaling opeisbaar wordt tot de datum van betaling tegen een tarief van 3%. 

3.4 Indien de koper in gebreke blijft om voor of uiterlijk op de vervaldag te betalen, kan de verkoper, onverminderd:  

3.4.1 leveringen van aan koper verschuldigde artikelen opschorten of annuleren; en/of  

3.4.2 elke betaling die door de koper is gedaan toekennen aan de goederen (of goederen geleverd onder een ander contract met de koper) zoals de verkoper naar eigen goeddunken geschikt acht.  

4. De goederen  

4.1 De goederen worden vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de beschrijving in de specificatie van de verkoper en vervaardigd in overeenstemming met alle toepasselijke Europese normen die specifiek betrekking hebben op de goederen. 

4.2 De verkoper kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de specificatie van de goederen die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke veiligheids- of wettelijke vereisten of die geen materiële invloed hebben op de kwaliteit of geschiktheid ten behoeve van de goederen. 

4.3 Het logo van de verkoper, de specificaties en het ontwerp van de goederen (inclusief het auteursrecht, het ontwerprecht of ander intellectueel eigendom daarin) zullen tussen de partijen eigendom zijn van de verkoper. Indien ontwerpen of specificaties zijn aangeleverd door de koper voor fabricage door of in opdracht van de verkoper, staat de koper ervoor in dat het gebruik van die ontwerpen of specificaties voor de fabricage, verwerking, montage of levering van de goederen geen inbreuk maken op de rechten van derden. 

4.4 De koper ontvangt 6 maanden garantie (ingaande op de datum van levering) op de HeatPad, HeatElement en de PowerPack mits deze zijn gebruikt zoals in de handleiding staat beschreven.  

4.5 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de goederen.  

4.6 Alle voorwaarden, bepalingen en garanties (hetzij geïmpliceerd of uitdrukkelijk gemaakt), hetzij door de verkoper of zijn ondergeschikten of agenten of anderszins (anders dan de uitdrukkelijke garanties die zijn uiteengezet in de huidige editie van de specificaties) met betrekking tot de kwaliteit en/of geschiktheid voor het doel van de goederen of een van de goederen zijn uitgesloten van garanties als deze niet gebruikt worden zoals beschreven in de handleiding. De verkoper garandeert dat de goederen op het moment van levering zullen voldoen aan de door de verkoper gegeven beschrijving. Behalve wanneer de koper de goederen onjuist of niet volgens de handleiding gebruikt. Alle andere garanties en voorwaarden met betrekking tot geschiktheid voor het beoogde doel, verkoopbaarheid of staat van de goederen en ongeacht of deze worden geïmpliceerd door de wet of anderszins zijn uitgesloten. 

5. Levering van de goederen

5.1 Levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper op de leveringsdatum. De koper zal alle nodige maatregelen treffen om de goederen in ontvangst te nemen wanneer deze voor levering worden aangeboden. 

5.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade als gevolg van het eventueel nalaten door de verkoper om de goederen (of een deel van de goederen) niet onmiddellijk of helemaal niet te leveren. 

5.3 In het geval dat de verkoper de goederen (of een deel van de goederen) mogelijk heeft vertraagd of niet tijdig heeft geleverd, is de koper verplicht de levering te accepteren en de goederen volledig te betalen, op voorwaarde dat de levering aangeboden moet worden op elk moment binnen 3 maanden na de oorspronkelijke leveringsdatum. 

5.4 De goederen worden geleverd aan de koper op het adres van de koper. Het risico van de goederen gaat over op de koper zodra een dergelijke levering heeft plaatsgevonden. 

5.5 De ​​levering van de goederen wordt geacht te zijn verricht wanneer de verkoper aan de koper het ondertekende ontvangstbewijs voor de goederen levert. 

5.6 Het staat de koper vrij om voor eigen rekening de goederen te verkopen indien deze volledig zijn betaald. 

5.7 De verkoper kan de goederen in afzonderlijke termijnen leveren (volgens het overeengekomen leveringsschema). Elke afzonderlijke termijn wordt gefactureerd en betaald in overeenstemming met de bepalingen in dit contract.  

6. Verkoop buiten Nederland

6.1 De koper zal onmiddellijk alle noodzakelijke invoervergunningen, inklaringen en andere toestemmingen verkrijgen die nodig zijn voor de aankoop van de goederen. De verkoper zal onmiddellijk op verzoek alle documenten verstrekken die redelijkerwijs vereist zijn door de koper voor dit doel. 

6.2 De goederen worden op of voor de leveringsdatum aan de koper geleverd. 6.3 De verkoper zal een vervoerovereenkomst afsluiten en de goederen verzekeren van verzending tot levering tegen de geldende voorwaarden ten behoeve van de koper. De goederen zijn voor risico van de koper wanneer ze aan boord worden geladen voor export. De verkoper zal de koper onmiddellijk een factuur voor de transport en eventueel bijkomende kosten overleggen die per omgaande dient te worden voldaan. 

6.4 De koper aanvaardt de door de verkoper aangeboden documenten als ze overeenkomen met dit contract en neemt de goederen in ontvangst en staat garant voor alle eventuele andere kosten en lasten die voortvloeien uit de verzending van de goederen naar het afgesproken land. 

7. Aanvaarding van de goederen  

7.1 De koper wordt geacht de goederen direct bij levering te hebben aanvaard. 

7.2 Na acceptatie is de koper niet gerechtigd om goederen te weigeren die niet in overeenstemming zijn met het contract. 

7.3 Geen van de aan de koper geleverde goederen die in overeenstemming zijn met het contract, zullen voor retour worden aanvaard zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verkoper in overeenstemming met de procedure voor hernieuwde toestemming van de verkoper en op voorwaarden te bepalen naar het absolute oordeel van de verkoper. 

7.4 Als de verkoper ermee instemt om dergelijke goederen voor retourzending te accepteren, is de koper administratiekosten verschuldigd van 10% van de factuurprijs. Dergelijke goederen moeten door en op kosten van de koper aan de verkoper worden geretourneerd in hun originele verzenddoos. 

7.5 Goederen die zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verkoper zijn geretourneerd, kunnen geheel naar eigen goeddunken van de verkoper aan de koper worden geretourneerd of op kosten van de koper worden opgeslagen, onverminderd de rechten of rechtsmiddelen die de verkoper mogelijk heeft. 

8. Eigendom en risico 

8.1Het eigendom gaat over na de levering en volledige betaling van de goederen. 

8.2 De goederen zijn vanaf de levering voor risico van de koper. 

8.3 Ondanks dat de levering heeft plaatsgevonden, gaat de eigendom van de goederen niet over van de verkoper totdat: 

8.3.1 de koper de prijs plus de BTW volledig heeft betaald; en 

8.3.2 er geen andere bedragen door de koper verschuldigd zijn aan de verkoper. 

8.4 Totdat eigendom van de goederen overgaat op de koper in overeenstemming met clausule 8.3, zal de koper de goederen en elk van hen op fiduciaire basis bewaren als bewaarnemer voor de verkoper. De koper zal de goederen (zonder kosten), afzonderlijk van alle andere goederen in zijn bezit, opslaan en op een zodanige manier markeren dat ze duidelijk herkenbaar zijn als eigendom van de verkoper. 

8.5 De ​​verkoper heeft het recht om de prijs (plus btw) terug te vorderen, ook al is het eigendom van één van de goederen niet van de verkoper overgegaan. 

8.6 Tot het moment dat eigendom van de goederen van de verkoper overgaat, zal de koper op verzoek de goederen leveren die niet hebben opgehouden te bestaan ​​of doorverkocht worden aan de verkoper. Als de koper dit niet doet, mag de verkoper elk pand dat eigendom is van of wordt beheerd door de koper waar de goederen zich bevinden betreden en de goederen weer in bezit nemen. 

8.7 De koper zal de goederen die eigendom zijn van de verkoper niet verpanden of op enigerlei wijze in rekening brengen als zekerheid voor enige schuldenlast. Onverminderd de overige rechten van de verkoper, zijn alle bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd is per direct opeisbaar. 

8.8 De koper zal de goederen tot de volledige prijs verzekeren en tegen ‘alle risico’s’ tot redelijke tevredenheid van de verkoper verzekerd houden tot de datum waarop het eigendom van de goederen van de verkoper overgaat en zal op verzoek van de verkoper een kopie van de verzekeringspolis overleggen. Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van de verkoper, dienen alle bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd is, onmiddellijk te worden voldaan, tenzij schriftelijk door de verkoper anders is overeengekomen. 

9. Rechtsmiddelen van de koper

9.1 Indien de koper goederen weigert, heeft de koper geen enkel recht meer met betrekking tot de levering aan de koper van dergelijke goederen of het nalaten door de verkoper om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met het koopcontract. 

9.2 Indien de koper goederen accepteert of geacht wordt te hebben geaccepteerd, is de verkoper op geen enkele manier aansprakelijk jegens de koper met betrekking tot die goederen. 

9.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor late levering of korte levering van de goederen. 

9.4 De verkoper is op geen enkele manier aansprakelijk jegens de koper voor enig indirect verlies en/of onkosten (inclusief winstderving) die de koper lijdt als gevolg van een schending door de verkoper van dit contract. 

10. Contract  

10.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit dit contract zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van Nederland. 

10.3 Elke kennisgeving die op grond van dit verkoopcontract moet worden betekend, moet schriftelijk worden gedaan en aangetekend per post of persoonlijk aan de verkoper worden gedaan op het adres van de hoofdvestiging van de verkoper. 

10.4 Indien de koper de goederen in overeenstemming met dit verkoopcontract niet betaalt of enige andere schending van dit verkoopcontract begaat en indien enig nadeel of executie zal worden opgelegd aan één van de goederen of indien de koper aanbiedt enige regeling te treffen met zijn schuldeisers of een faillissementshandeling pleegt of indien een faillissementsaanvraag tegen de koper wordt ingediend of de koper niet in staat is zijn schulden op de vervaldag te betalen, wordt elk besluit of verzoekschrift tot liquidatie van de koper (anders dan met het oog op fusie of reconstructie zonder insolventie) aangenomen of ingediend. Indien een curator, bewindvoerder, administratief curator of manager zal worden aangesteld over het geheel of een deel van het bedrijf of de activa van de koper of als de koper een vergelijkbare procedure onder buitenlands recht zal ondergaan, zijn alle openstaande bedragen van de goederen onmiddellijk opeisbaar. De Verkoper kan naar eigen goeddunken en onverminderd eventuele andere rechten die hij heeft: 

10.5 Alle toekomstige leveringen van goederen aan de koper opschorten en/of het contract ontbinden zonder enige aansprakelijkheid van zijn kant; en/of 

10.6 één van zijn rechten uitoefenen op grond van clausule 8. 

10.7 De koper mag de betaling van een factuur of ander bedrag dat aan de verkoper verschuldigd is niet inhouden op grond van enig recht op verrekening of tegenvordering die de koper zou hebben of beweert te hebben of om welke reden dan ook. 

10.8 De verkoper heeft recht op een algemeen pandrecht op alle goederen van de koper in het bezit van de verkoper (inclusief goederen van de koper die zijn betaald) voor de onbetaalde prijs van alle goederen die door de verkoper aan de koper zijn verkocht onder dit of enig ander contract. 

10.9 Alle koppen zijn alleen bedoeld als referentie en hebben geen invloed op de constructie van dit contract. 

10.10 Elke bepaling van dit contract die nietig of niet-afdwingbaar is of kan zijn, wordt in de mate van een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid als scheidbaar beschouwd en heeft geen invloed op enige andere bepaling van zijn contract. 

10.11 Geen enkele verklaring van afstand door de verkoper (expliciet of impliciet) doet bij het afdwingen van één van zijn rechten onder dit contract afbreuk aan zijn recht om dit in de toekomst te doen. 

10.12 Geen van beide partijen is aansprakelijk voor verzuim als gevolg van overmacht, oorlog, staking, uitsluiting, vakbondsactie, brand, overstroming, droogte, storm of andere gebeurtenis buiten de redelijke controle van één van beide partijen. 

 11. Annuleren van contract  

11.1 De verkoper kan dit contract op elk moment annuleren voordat de goederen zijn geleverd door middel van een schriftelijke kennisgeving. Na het geven van een dergelijke kennisgeving zal de verkoper alle bedragen die betaald zijn met betrekking tot de prijs onmiddellijk aan de koper terugbetalen. De verkoper is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke annulering. 

11.2 De koper kan dit contract op elk moment annuleren voordat de goederen naar de koper zijn verzonden door middel van een schriftelijke kennisgeving.

Bij het geven van een dergelijke schriftelijke kennisgeving: 

11.2.1 De verkoper is niet langer verplicht de goederen te leveren; en 

11.2.2 De koper betaalt een annuleringsvergoeding van 10% van de verkoopprijs. 

11.2.3 De koper heeft recht op een volledige terugbetaling door de verkoper binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen als de producten niet beschadigd en ongebruikt zijn. 

11.2.4 De koper ontvangt de terugbetaling onmiddellijk na annulering van de bestelling op dezelfde bankrekening of een andere vorm van de oorspronkelijke betaalmethode. 

11.2.5 De koper dient de producten in een geschikte en veilige verpakking terug te sturen. 

11.2.6 De koper wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de terugbetaling zodra de terugbetaling heeft plaatsgevonden.